Zdenkina ruža

Návšteva sestier Svätého kríža z Chorvátska

V dňoch 14. – 16. 5. 2024 sa uskutočnila dlho pripravovaná a očakávaná návšteva sestier Svätého kríža z Chorvátska.

Hlavným cieľom púte sestier bolo rozšíriť si poznanie o živote blahoslavenej sestry Zdenky, a tak prehĺbiť svoj osobný vzťah k nej. Počas troch dní navštívili miesta pôsobenia sestry Zdenky, od jej vstupu do Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, cez roky formácie a následné účinkovanie po sľuboch najmä pri lôžku chorých , denný vzrast osobnej lásky ku Kristovi až po odvážne skutky pri pomoci a záchrane kňazov, čo ju napokon stálo zatknutie, neľudské mučenie, odsúdenie a väzenie, ktoré prispeli k predčasnej smrti sestry Zdenky vo veku 39 rokov.

Chorvátske sestry mali možnosť navštíviť miesta v Trnave, najmä nemocnicu, kde sestra Zdenka zomrela. V Bratislave navštívili pamätník Brána slobody na Devíne, kde mali možnosť okrem iného predstaviť si miesta , kadiaľ utekali mnohí aj kňazi cez rieku Moravu do slobodného sveta. Viac ako 400 ľudí bolo pri úteku zabitých.

Hlavným cieľom pútničiek bol kostol Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, kde mali možnosť osobného stretnutia so sestrou Zdenkou pri jej relikviách.

V posledný deň púte osobne navštívili miesto Štátnej nemocnice v Bratislave, kde sestra Zdenka pracovala aj s mnohými spolusestrami (odtiaľ odchádzala do Justičného paláca na svoju kalváriu), sestry potom pokračovali ku miestu pokánia jej sudcu ku kostolu Blumentál, aby mali možnosť vidieť spôsob verejného kajania a odprosenia za ťažké životné omyly a slabosti, ktorých sa dopustil na nevinných ľuďoch. Úplne na záver sme sa pomodlili pri väzení v Justičnom paláci za všetkých, ktorí tu trpeli , ale aj za milosť obrátenia pre tých, ktorí to utrpenie spôsobili.

Počas týchto troch plných dní dostávali sestry bohatstvo duchovných a reálnych informácií zo života blahoslavenej sestry Zdenky, jej rodnej dediny, rodiny, poznatky zo života Slovenskej provincie v čase života sestry Zdenky, tiež okolnosti objavenia osobnosti Zdenky po páde totality až po jej blahorečenie.
Veľká vďaka patrí sestre Dominike, ktorá pripravila sprievodné slovo, tak isto sestrám, ktoré sa celé dni obetavo osobne venovali sestrám a dopĺňali svojimi vstupmi obraz našej blahoslavenej, a v neposlednom rade za úžasnú starostlivosť a pohostinnosť pre naše spolusestry.

Tiež sa chceme poďakovať pánovi Karolovi za výbornú logistiku, ktorú zabezpečoval, a tak púť mohla prebiehať bez akýchkoľvek ťažkostí.

Pán Boh nám doprial naozaj požehnané dni, posilnil putá našej vzájomnosti a nadšenia pri nasledovaní veľkého vzoru našej sestry Zdenky.

Sestra Miriam Albertyová

So sestrami na fotografiách